INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy pod adresem https://matsol.pl/produkty, prowadzony jest przez firmę :
F.P.H.U. MatSol - usługi informatyczne
ul. Krakowska 1, 32-065 Nowa Góra
NIP : 5130061735, REGON : 120712319
Wpis do ew. działalności gospodarczej nr : 6431/2008 przez Burmistrz Gminy Krzeszowice
2.Definicje:
a) Regulamin - niniejszy dokument
b) Sprzedawca - firma F.P.H.U. Matsol, której szczegółowe dane w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
c) Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
d) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia
e) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz.93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim
3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Asortymant Sklepu internetowego stanowi w głównej mierze oprogramowanie. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i stanowi własność producenta. Klient zakupuje licencję na jego użytkowanie.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faxem.
4. Kupujący składa Zamówienie online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
7. Gdy Kupujący poda numer telefonu, Sprzedawca kontaktuje się z nim by je potwierdzić telefonicznie i uzgodnić szczegóły.
8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
9. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu
10. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godziny
11. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin
12. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w oknie wyboru sposobu płatności.
2. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura, będąca w wielu przypadkach również potwierdzeniem legalności oprogramowania.
3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia i może go ewentualnie skorygować podczas rozmowy telefonicznej przy potwierdzaniu zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
b) płatność internetowa za pomocą systemu płatności DotPay,
c) płatność za pobraniem
5. W przypadku płatności 4a i 4b Produkty wysyłane są do dwóch dni roboczych od wpłynięcia środków, zwykle jest to jednak ten sam dzień. 6. W przypadku płatnosci 6c Produkty wysyłane są do dwóch dni roboczych, zwykle jest to jednak ten sam dzień. 7. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną
8. Zamówienia złożone przed zmianą cen w Sklepie internetowym, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
c) odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą takiej możliwości
2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia i ewentualnie korygowany w momencie potwierdzania telefonicznego.
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia przy wyborze formy przesyłki/płatności.
4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu

REKLAMACJE

1. Każdy zakupiony towar w Sklepie internetowym jest nowy.
2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć kopię faktury zakupu
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. W przypadku sprzedaży oprogramowania, główne regulacje co do reklamacji określone są w licencji oprogramowania. Przed zakupem proszę się z nimi zapoznać.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
e) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera link : http://matsol.pl/odstapienie_od_umowy.pdf
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest F.P.H.U.Matsol - usługi informatyczne, z siedzibą w Nowa Góra 506, 32-065 Krzeszowice
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w F.P.H.U.Matsol - usługi informatyczne jest Maciej Godyń, z którym można skontaktować się mailowo : admin@matsol.pl lub telefonicznie pod numerem : 122821862
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są : 5. W jakim celu pobieramy i przetwarzamy Państwa dane ? 6. Jak długo przechowujemy Państwa dane ? 7. Jakie dane pobieramy, przetwarzamy i przechowujemy ?
8. Komu przekazujemy Państwa dane ?
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: admin@matsol.pl
10. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
11. Państwa dane osoboowe nie będą przetwarzane w formie profilowania
12. Państwa dane osoboowe nie będą stosowane do automatycznego podejmowania decyzji
13. Państwa dane osoboowe nie będą stosowane do celów marketingowych
14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umów lub skontaktowania się przez formularz kontaktowy.


PLIKI COOKIE

Nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies realizacji zmówienia. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.